CUGET LIBER-blog public românesc!

28/02/2010

Ambasada României: Condiţiile pentru obţinerea permisului de mic trafic la frontieră


Începând cu data de 1 martie 2010, cererile pentru permise de mic trafic vor fi preluate, în zilele lucrătoare, la Secția Consulară a Ambasadei României. Pot solicita permise de mic trafic numai cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în zona de frontieră, vecină cu România, pe o distanță de 30 kilometri, în baza unor motivații, susținute cu documente procurate din zona de frontieră română. Harta click aici

Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la Bucureşti, la 13 noiembrie 2009, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 22.01.2010 (Legea nr. 10/2010). Acordul a intrat în vigoare la data de 26 februarie 2010.

Acordul de mic trafic de frontieră cu Republica Moldova reprezintă o derogare de la regimul trecerii frontierelor externe ale Uniunii Europene de către cetăţenii unui stat terţ, supuşi obligativităţii vizei.

Pentru obţinerea permisului de mic trafic de frontieră trebuie depuse următoarele documente:

1) cerere tip; cererile se completeaza cu cerneala  de culoare neagra, personal, de către solicitant, în faţa lucrătorului consular şi se semneaza de solicitant în interiorul chenarului anume desemnat, fara a se depasi conturul chenarului; formularele de cerere sunt gratuite şi pot fi procurate la Secţia consulară a Ambasadei, str.Vlaicu Pârcălab nr. 39 sau click aici.
Precizare: În cazul copiilor cererea poate fi completată de către părinte sau tutore.

2) o fotografie color tip pasaport (3,5 x 4,5 cm), de data recentă; capul trebuie sa fie centrat, la o distanta de 0,5 cm de marginea superioara si de cele laterale iar umerii sa apara in cadru; fotografia sa fie din fată pe un fundal monocolor alb; ochii trebuie sa fie perfect vizibili chiar la purtatorii de ochelari; fotografia se face cu capul descoperit.

3) paşaport valabil; valabilitatea permisului nu poate depăşi valabilitatea paşaportului.

4) documente care atestă că solicitantul locuieşte legal în zona de frontieră, de cel putin un an (buletin de identitate şi anexa din care rezultă că solicitantul locuieşte în zona de frontieră de cel puţin un an; permisul de şedere pentru cetăţenii străini; buletin de identitate pentru apatrizi); atunci când din conţinutul documentelor nu reiese perioada în care persoana a locuit legal în zona de frontieră, acestea vor fi însoţite de un certificat clarificator eliberat pe hartie cu antet, semnat şi stampilat de autoritatea care a emis documentul respectiv.

Precizare: În cazul copiilor sunt necesare urmatoarele documente:
– declaraţie în formă autentică semnată de ambii părinţi sau de părintele căruia instanţa judecătorească i-a încredinţat copilul spre creştere şi educare;
– copie legalizată de pe hotărârea judecătorescă de încredinţate unuia dintre părinţi a copilului, dacă este cazul.

5) documente care dovedesc că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune statelor Părţilor contractante, în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră; în cele ce urmează, prezentăm Lista documentelor pin care se justifică motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei, menţionate separat pentru fiecare motiv întemeiat:

a) Motivul:
Menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor

– invitaţie autentificată, în original, la un notar public din România sau la Secţia consulară a ambasadei,  prin care persoana care invită se obligă să asigure cazarea, hrana, eventualele cheltuieli medicale sau/şi de repatriere.

b) Motivul: Însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală

– atestat medical, în original, cu număr şi dată de înregistrare, din care să reiasă diagnosticul, respectiv recomandarea de tratament în România, precum şi modalitatea de finanţare a tratamentului la instituţia medicală recomandată.

c) Motivul: Participare la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic, ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass media sau în domeniul educaţiei

– scrisoare pe antet, în original, cu semnătura si ştampila conducerii instituţiei/asociaţiei  care organizează evenimentele din care să reiasă continuitatea activităţilor sau repetabilitatea acestora precum şi perioada pe care acţiunile ar urma să se desfăşoare.

d) Motivul: Promovarea unor interese economice şi desfăşurarea de activităţi de sprijin economic

– scrisoare pe antet, în original, cu semnătura si ştampila conducerii camerei locale de comerţ, autorităţii locale sau instituţiei/asociaţiei, care organizează evenimentele din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic şi perioada pe care acţiunile ar urma să se desfăşoare

e) Motivul: Rezolvarea problemelor de natură juridică

– scrisoare personală explicativă dactilografiată care sa explice problema/ cauza ce urmează a fi soluţionată;
– un document emis de instanţa judecătoreasca sau organul administrativ care să ateste durata/complexitatea cauzei, eventual,  periodicitatea convocărilor solicitantului pentru finalizarea procedurii.

f) MotivulVizitarea mormintelor rudelor

– scrisoare personală explicativă dactilografiată care să explice relaţia de rudenie;
– documentele (în original sau copie legalizată) care atesta relaţia de rudenie între solicitant şi persoana decedată;
– scrisoare pe antet, în original, cu semnătura si ştampila conducerii autorităţii locale din care să reiasă faptul că mormântul este amplasat pe raza localităţii respective.

g) Motivul: Alte motive întemeiate

– declaraţie în formă autentică, în original,  la un notar public din România sau la Secţia consulară a ambasadei, în care să să de explice detaliat motivul şi temeinicia lui; declaraţia va include o formulare din care să reiasă că declarantului i s-au adus la cunoştinţă consecinţele declaraţiei mincinoase (se vor ataşa acte doveditoare ale temeiniciei motivului, în măsura în care există)

Verificările prealabile şi procedura de emitere a permisului vor dura până la 60 zile.

Cererile se depun la Secţia consulară a Ambasadei României la Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 39. După începerea activităţii la consulatele generale ale României la Bălţi si Cahul, cererile de obţinere a permiselor vor fi procesate şi la reprezentanţele consulare respective.

Permisele se vor emite gratuit până la aderarea României la Spaţiul Schengen.

Rezidenţilor în zona de frontieră le poate fi eliberat permisul de mic trafic de frontieră iniţial cu valabilitate de 2 ani, fără a putea depăşi perioada de valabilitate a paşaportului titularului.

Cererile care nu au atasate toate documentele solicitate NU pot fi preluate/prelucrate.

Decizia cu privire la soluţionarea solicitării dv, va fi transmisă pe cale poştală, în cel mult 60 zile. Destinatarul va achita taxele poştale.

Toate documentele  vor fi prezentate în limba română. Documentele redactate în alte limbi vor fi traduse în limba română la unul din traducatorii autorizati, iar sigiliul şi semnătura traducătorului vor fi legalizate de un notar public.

În cazul minorilor cu vârsta peste 14 ani se recomandă obținerea unui pașaport individual. Dacă minorul rămâne inclus în paşaportul unui părinte permisul nu poate fi emis pe o perioadă care să depăşească data la care copilul a împlinit vârsta de 16 ani.

Reclame

Un comentariu »

 1. II. ELIBERAREA PERMISULUI DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂ

  Rezidenţii în zona de frontieră pot trece frontiera comună a statelor Părţilor contractante în conformitate cu regimul privind micul trafic de frontieră în următoarele condiţii:

  a) sunt în posesia permisului de mic trafic de frontieră şi a paşaportului valabil;

  b) nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor Părţilor contractante.

  c) nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii, ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor Părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea.

  PRECIZARE: În cazul copiilor există două condiții suplimentare:

  d) sunt însoţiţi de cel puţin unul dintre părinţi sau de tutore;

  e) părinţii prezintă o declaraţie comună, în formă autentică, prin care consimt la eliberarea permisului de mic trafic; în cazul în care copilul este incredinţat de instanţa judecătorească unui singur părinte sau tutore, declaraţia autentică este semnată şi prezentată de către acesta.

  Pentru obţinerea permisului de mic trafic de frontieră trebuie depuse următoarele documente:

  1) cerere tip; cererile se completeaza cu cerneala de culoare neagra, personal, de către solicitant, în faţa lucrătorului consular şi se semneaza de solicitant în interiorul chenarului anume desemnat, fara a se depasi conturul chenarului; formularele de cerere sunt gratuite şi pot fi procurate la Secţia consulară a Ambasadei, str.Vlaicu Pârcălab nr. 39 sau click aici.
  Precizare: În cazul copiilor cererea poate fi completată de către părinte sau tutore.

  2) o fotografie color tip pasaport (3,5 x 4,5 cm), de data recentă; capul trebuie sa fie centrat, la o distanta de 0,5 cm de marginea superioara si de cele laterale iar umerii sa apara in cadru; fotografia sa fie din fată pe un fundal monocolor alb; ochii trebuie sa fie perfect vizibili chiar la purtatorii de ochelari; fotografia se face cu capul descoperit.

  3) paşaport valabil; valabilitatea permisului nu poate depăşi valabilitatea paşaportului.

  4) documente care atestă că solicitantul locuieşte legal în zona de frontieră, de cel putin un an (buletin de identitate şi anexa din care rezultă că solicitantul locuieşte în zona de frontieră de cel puţin un an; permisul de şedere pentru cetăţenii străini; buletin de identitate pentru apatrizi); atunci când din conţinutul documentelor nu reiese perioada în care persoana a locuit legal în zona de frontieră, acestea vor fi însoţite de un certificat clarificator eliberat pe hartie cu antet, semnat şi stampilat de autoritatea care a emis documentul respectiv.

  Precizare: În cazul copiilor sunt necesare urmatoarele documente:
  – declaraţie în formă autentică semnată de ambii părinţi sau de părintele căruia instanţa judecătorească i-a încredinţat copilul spre creştere şi educare;
  – copie legalizată de pe hotărârea judecătorescă de încredinţate unuia dintre părinţi a copilului, dacă este cazul.

  5) documente care dovedesc că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune statelor Părţilor contractante, în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră; în cele ce urmează, prezentăm Lista documentelor pin care se justifică motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei, menţionate separat pentru fiecare motiv întemeiat:

  a) Motivul: Menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor

  – invitaţie autentificată, în original, la un notar public din România sau la Secţia consulară a ambasadei, prin care persoana care invită se obligă să asigure cazarea, hrana, eventualele cheltuieli medicale sau/şi de repatriere.

  b) Motivul: Însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală

  – atestat medical, în original, cu număr şi dată de înregistrare, din care să reiasă diagnosticul, respectiv recomandarea de tratament în România, precum şi modalitatea de finanţare a tratamentului la instituţia medicală recomandată.

  c) Motivul: Participare la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic, ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass media sau în domeniul educaţiei

  – scrisoare pe antet, în original, cu semnătura si ştampila conducerii instituţiei/asociaţiei care organizează evenimentele din care să reiasă continuitatea activităţilor sau repetabilitatea acestora precum şi perioada pe care acţiunile ar urma să se desfăşoare.

  d) Motivul: Promovarea unor interese economice şi desfăşurarea de activităţi de sprijin economic

  – scrisoare pe antet, în original, cu semnătura si ştampila conducerii camerei locale de comerţ, autorităţii locale sau instituţiei/asociaţiei, care organizează evenimentele din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic şi perioada pe care acţiunile ar urma să se desfăşoare

  e) Motivul: Rezolvarea problemelor de natură juridică

  – scrisoare personală explicativă dactilografiată care sa explice problema/ cauza ce urmează a fi soluţionată;
  – un document emis de instanţa judecătoreasca sau organul administrativ care să ateste durata/complexitatea cauzei, eventual, periodicitatea convocărilor solicitantului pentru finalizarea procedurii.

  f) Motivul: Vizitarea mormintelor rudelor

  – scrisoare personală explicativă dactilografiată care să explice relaţia de rudenie;
  – documentele (în original sau copie legalizată) care atesta relaţia de rudenie între solicitant şi persoana decedată;
  – scrisoare pe antet, în original, cu semnătura si ştampila conducerii autorităţii locale din care să reiasă faptul că mormântul este amplasat pe raza localităţii respective.

  g) Motivul: Alte motive întemeiate

  – declaraţie în formă autentică, în original, la un notar public din România sau la Secţia consulară a ambasadei, în care să să de explice detaliat motivul şi temeinicia lui; declaraţia va include o formulare din care să reiasă că declarantului i s-au adus la cunoştinţă consecinţele declaraţiei mincinoase (se vor ataşa acte doveditoare ale temeiniciei motivului, în măsura în care există)

  Comentariu de Alex — 28/02/2010 @ 23:05 | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: